تظاهرات سی تیر

More about 30th Tir here.

Note and picture contributed by Parvin:

تجارتخانه و حجره کوچک پدر و عمویم در بازار. پنجره عقبی این حجره رو به حیاط بزرگ مسجد شاه باز میشد، قبل از دو رقمی‌ شدن سنم، هر از چندی به اصرار من پدرم مرا با خود به مغازه می‌برد که در آن زمان عملی‌ بسیار غیر معمول بود که پدری دخترش را با خود به سر کار آنهم در بازار ببرد. من ساعت‌ها از آن پنجره کوچک رفت و آمد مردم را در آن محوطه بزرگ تماشا می‌کردم و از این کار لذت میبردم. هنوز هم تماشای مردمان گوناگون در هر موقعیتی که دست دهد برایم مفرح و سرگرم کننده است.

این عکس بمناسبت سالروز قیام سی‌ام تیر در روزنامه شرق چاپ شده بود که تصادفا مغازه پدرم هم در متن تصویر تظاهرات مردم دیده میشود

Posted in Archival Material
0 comments on “تظاهرات سی تیر
1 Pings/Trackbacks for "تظاهرات سی تیر"
  1. […] image posted in this post was taken on 30th Tir, an uprising in support of Mossadeq’s bid to remove from the control of […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*